ആദ്യഫല പെരുന്നാളും വാർഷിക സ്തോത്രർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും.

No Comments on ആദ്യഫല പെരുന്നാളും വാർഷിക സ്തോത്രർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും.

CSI Christ Church, Kodukulanji Cordially invites your prayer and presence to the Harvest Festival 2019.
VENUE: CSI Christ Church Jubilee Parish Hall
DATE: Saturday,7th December 2019
TIME: 7:30 am to 8:00 pm

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യഫല പെരുന്നാള്‍ 2019 ഡിസംബർ മാസം 6, 7 ( വെളളി, ശനി ) എന്നീ തീയതികളില്‍ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

വെള്ളി 2:00pm ആദ്യഫല ശേഖരണം.
ശനി 7:30am സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷ.
9:00am പ്രഭാത ഭക്ഷണം.
9:30am ലേലം.
1:00pm ഉച്ച ഭക്ഷണം.
2:00pm ലേലം തുടർച്ച.
4:00pm ചായ.
4:30pm ലേലം തുടർച്ച.
8:00pm ലേലം സമാപനം.

ഏവരുടേയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top