ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

CONTACT US

Address

C.S.I CHRIST CHURCH, KODUKULANJI
Kodukulanji P.O,
Chengannur,
Kerala 689508

Out Stations

ST. ANDREW’S C.S.I CHURCH, Kozhuvalloor
ST. STEPHEN’S C.S.I CHURCH, Venmony
ST. PAUL’S C.S.I CHURCH, Kuthiravattom

Vicar

Rev. Joby Varghese Joy

Christ Church Parsonage
Kodukulanji P.O,
Chengannur – 689 508
Phone : 0479 2369223
Mobile : 7012086849 / 9847120362

Church Wardens

Mr.David Cherian

Mobile : 9447861479

Mr.Ninan Oommen

Mobile : 9495538212

Church Committee Secretary

Mr.John Philip | Mobile : 9496333353

Church Treasurer

Mr.David Cherian | Mobile : 9447861479