ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

CONTACT US

Address

C.S.I CHRIST CHURCH, KODUKULANJI
Kodukulanji P.O,
Chengannur,
Kerala 689508

Out Stations

ST. ANDREW’S C.S.I CHURCH, Kozhuvalloor
ST. STEPHEN’S C.S.I CHURCH, Venmony
ST. PAUL’S C.S.I CHURCH, Kuthiravattom

Vicar

Church Wardens

Church Secretary

Mr.M.N.Chandy | Mobile : 9847664867

Church Treasurer

Mr.Ninan Oommen | Mobile : 9495538212