വി.ബി.എസ് 2019
മാർച്ച് 30 മുതൽ ഏപ്രിൽ 8 വരെ.
ചിന്താവിഷയം:
ദൈവമേ ഇതാ ഞാൻ (യശ. 6:8)
വരിക പങ്കെടുക്കുക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക
എല്ലാ കൂടുകാർക്കും സ്വാഗതം

Similar Posts