• പൊതു ആരാധനക്കായി ദേവാലയം തുറക്കുമ്പോൾ
    No Comments on പൊതു ആരാധനക്കായി ദേവാലയം തുറക്കുമ്പോൾ

    കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരേ, കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം മൂലം കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസമായി, ഞായറാഴ്ച ദിവസം പൊതു ആരാധനക്കായി നമ്മുടെ ദേവാലയം തുറന്നിരുന്നില്ലല്ലോ. നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നപോലെ നാളെ, 2020 നവംബർ 01 ഞായറാഴ്ച മുതൽ പൊതു ആരാധനക്കായി ദേവാലയം തുറക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്: 1.നാളെ രാവിലെ 9:30- ന് മാറ്റിൻസ് സർവീസ് ആയിരിക്കും നടത്തപ്പെടുന്നത്. സൺ‌ഡേസ്കൂൾ ഞായർ ആയതിനാൽ സൺ‌ഡേസ്കൂൾ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഒരുക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു….

    Read more

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top