SPIRITUAL GUIDENCE

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ സ്‌നേഹവന്ദനം

കര്‍ത്താവില്‍ പ്രിയരെ,

ജൂലൈ മാസത്തെ ആദ്യ ഞായറാഴ്‌ച കാര്യവിചാരകത്വ ഞായറായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഉത്തമ കാര്യവിചാരകന്മാരുടെ രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങളാണ് സുതാര്യതയും കണക്കു ബോധിപ്പിക്കലും.

ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ ലോകത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എല്ലാം എത്രയും നല്ലതു എന്നാണു. കാര്യസ്‌ഥൻ എന്നത് ഉത്തരവാദി ത്തത്തോടെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല അതൊരു ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിശീലനമാണ്. ദൈവമാണ് എല്ലാ റ്റിന്റെയും ഉടയവൻ. കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിപാലിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ളതാണ്. എ ന്നാൽ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടേതല്ല. എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നി ന്നാണ് വരുന്നത്, എല്ലാം ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന് തിരികെനൽ കപ്പെടുന്നു.

Stewardship is a theological belief that humans are responsible for the world, and should take care of it.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യരാണ് വിവിധമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവർ, അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസ്‌ഥയോടെ അതിനെ പരിപാലി ക്കണമെന്നുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിശ്വാസമാണ് കാര്യവിചാരകത്വം. കാര്യവിചാരകൻ എന്നത് മറ്റൊരുവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമല്ലാത്ത വസ്‌തുവകയെ സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിന്റെയും ഉടമയല്ല എന്നാൽ സകലത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവൻ. അതീവ ജാ ഗ്രതയോടെ തന്നെ ഏൽപിച്ചതിനെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവനാണ് കാര്യസ്‌ഥൻ

We must be faithful to God what God has given us to do

ദൈവം നമ്മളെ ഏല്‌പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. 1 കൊരിന്ത്യർ 3:5ൽ, സഭയിലെ വ്യത്യസ്ത‌ത നേതാക്കളെ പിന്തുടരുന്ന ഉപഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കാതെ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാൻ വിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിച്ചതിന് ശേഷം, പൗലോസ് എഴു തുന്നു, “അപ്പൊല്ലോസ് ആർ? പൗലോസ് ആർ ? കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻറെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ദാസന്മാർ മാത്രം നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വ സ്‌തരായിരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ദൈവം നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായ അളവിൽ, നമ്മുടെ പ്രാപ്‌തിക്കനുസരിച്ചു ഉത്തരവാ ദിത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ജോലി യിൽ വിശ്വസ്‌തത പുലർത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.

We must be accountable to God.

ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തരുന്നതെന്തും ചെയ്യുന്നതിൽ വിശ്വ സ്‌തരായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വലുതോ ചെറുതോ ആകാം, എന്നാൽ അത് എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളുടെ പരമാവധി ചെയ്യുക.

1 യോഹന്നാൻ 2:28 “ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവൻ പ്രത്യക്ഷ നാവുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനു അവനിൽ വസിപ്പിൻ”.

ജൂലൈ 14 ഞായർ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ ഞായറായി ആചരി ക്കുന്നതാണ്. വൈദീക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സെമിനാരികളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്കേവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷ സമൂഹത്തെ ഓർത്തു പ്രാർഥിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്‌തുവിനെ ജാഗ്ര തയോടെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ല ഇടയരായി തങ്ങളുടെ അജഗണത്തെ പരിപാലിക്കുവാനായും വിശ്വാസിസമൂഹം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായും ജൂലൈ 21 ഞായറാഴ്‌ച വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു .

നമ്മുടെ പാരിഷ് ഹാൾ നവീകരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീ കരണങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ബിൽഡിങ് കമ്മിറ്റിയായി ഈ മാസം മുതൽ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ആധുനിക രീതിയി ൽ പണിയുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. എല്ലാ സഭാ ജനങ്ങളുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ പാരിഷ് ഹാൾ പണികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഇക്കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പരീക്ഷകളിൽ 10h & +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉ ന്നത വിജയം നേടിയ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരെ ഒരുക്കിയ മാ താപിതാക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരുടെ പഠനം അനുഗ്രഹക രമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹായിടവക ബിഷപ്പിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം കൊഴുവല്ലൂർ ഇട വകയുടെയും ഉപസഭയായ വെണ്മമണി സഭയുടെയും പ്രസ്ബിറ്റർ ഇൻ ചാർജായി കൂടെ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് വരുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമെ

കർത്ത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ

ജോബി അച്ചൻ

Like Us on Facebook

PRESBYTERS SERVED IN THIS PARISH
BISHOPS & PRESBYTERS OF THIS PARISH
CHURCH INSTRUCTIONS