2017 ലെ കുറിവാക്യം അടങ്ങിയ വേദവായന കാര്‍ഡും കലണ്ടര്‍റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.. എല്ലാ കുടുംബത്തിനും അതു ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ‌. ലഭിക്കാത്തവര്‍ ഇടവക പട്ടക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്‌.

Similar Posts