സി.എസ്.ഐ ക്രൈസ്റ് ചര്‍ച്ച്, കോടുകുളഞ്ഞി-ഡയറക്ടറി വിവരശേഖരണം

സഭയായി ഡയറക്ടറിക്കായുള്ള വിവരശേഖരണം നടക്കുകയാണല്ലോ.
വിവാഹിതരായി കുടുംബസ്ഥരായർ വെവ്വേറെ ഫോം ആണ് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടുന്നത്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തോടെ,
നെബു അച്ചൻ

[button size=”big” link=”http://directory.csichristchurch.in/” target=””]Church Directory Online Form[/button]

Similar Posts