കർത്താവിൽ പ്രിയരേ,
കോടുകുളഞ്ഞി സി. എസ്. ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് 2023, ഡിസംബർ 23 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6:30 മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

Mrs. Anie Jula Thomas, IAS ക്രിസ്മസ് ദൂത് നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാ സഭാoഗങ്ങളും കരോൾ സർവിസിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Similar Posts