നമ്മുടെ സഭയുടെ പകൽവീടിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ Aug 30 രാവിലെ 10:30 മുതൽ 1 മണി വരെ നടത്തപ്പെട്ടു. വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണ സദ്യയും നടത്തപ്പെട്ടു.

Similar Posts