കഷ്‌ടനുഭവ ആഴ്‌ചയിലെ ആരാധനയിലും ധ്യാനയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‌ എല്ലാവരേയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

April 2nd, 2015:- Maundy Thursday:
Holy Communion service at 7.30 am and 6.30 pm. Message by Prof. Abraham Thomas.

April 3rd, 2015:- Good Friday:
Good Friday service on April 3rd, 2015, at 9.00 am. Message by Prof. Abraham Thomas.

April, 5th 2015:- Easter Sunday:
Holy Communion service at morning 5 am and 7.30 am.

Similar Posts