മഹായിടവക കൺവൻഷൻ 2017

No Comments on മഹായിടവക കൺവൻഷൻ 2017

മദ്ധ്യകേരള മഹായിടവക കൺവൻഷൻ 2017.

മഹായിടവക   കൺവൻഷൻ

മദ്ധ്യകേരള മഹായിടവക കൺവൻഷൻ 2017 ജനുവരി 22-29 വരെ കോട്ടയം ബേക്കർ
സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുകയും സാധ്യമാകുന്ന ദിനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top