കഷ്‌ടാനുഭവ ആഴ്‌ച ആരാധനയും ധ്യാനയോഗം 2015:

No Comments on കഷ്‌ടാനുഭവ ആഴ്‌ച ആരാധനയും ധ്യാനയോഗം 2015:

കഷ്‌ടനുഭവ ആഴ്‌ചയിലെ ആരാധനയിലും ധ്യാനയോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‌ എല്ലാവരേയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

April 2nd, 2015:- Maundy Thursday:
Holy Communion service at 7.30 am and 6.30 pm. Message by Prof. Abraham Thomas.

April 3rd, 2015:- Good Friday:
Good Friday service on April 3rd, 2015, at 9.00 am. Message by Prof. Abraham Thomas.

April, 5th 2015:- Easter Sunday:
Holy Communion service at morning 5 am and 7.30 am.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top