അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

No Comments on അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
awards
2016-2017
siniകേരള യൂണിവേഴ് സിറ്റിയിൽ എം. എസ്. സി ഫിസിക്സിൽ 1-ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ മിസ്. സിനു കൂര്യൻ ചെങ്കൽമോടിയിൽ നം.3 ശ്രീ കുര്യൻ സി . ചെറിയാന്റെയും ശ്രീമതി ജെസി കുര്യൻന്റെയും മകളാണ്. ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
ancyഎസ് .എസ്. എല്‍.സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ ആൻസി റ്റി ഉമ്മൻ തെറ്റിക്കുഴിയിൽ – ന് ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
tibin+2 പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ റ്റിബിൻ റ്റി കൂര്യൻ തെറ്റിക്കുഴിയിൽ – ന് ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
philip t paulCBSE 12th പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A1 (95.65%) നേടിയ ഫിലിപ്പ് റ്റി പോൾ തുതിക്കാട്ട് കിഴക്കേതിൽ – ന് ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ നേരുന്നു.
susheelഎസ് .എസ്. എല്‍.സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ സുശീൽ ചെറിയാൻ ആര്യവിലാസ് – ന് ഇടവകയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top